VEDTEKTER FOR VESTBY KUNSTFORENING

Vedtatt 15.11.1979, sist revidert etter årsmøtevedtak 08.03.2018.

FORMÅL

§ 1
Vestby Kunstforening skal som partipolitisk uavhengig forening ha følgende formål:
a) Fremme interesse og forståelse for kunst.
b) Arrangere utstillinger av bildende kunst/kunsthåndverk.
c) Arrangere møter, foredrag og kurs.

§ 2
For å fremme foreningens formål kan det søkes om støtte fra offentlige myndigheter og/eller private personer/bedrifter.

MEDLEMSKAP

§ 3
Kunstforeningen tar inn medlemmer som godtar foreningens vedtekter og formål.

§ 4
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og regnes pr. kalenderår for enkeltpersoner og bedrifter.

§ 5
Medlemmer som skylder kontingent for et år, skal varsles om dette. Hvis kontingenten ikke blir betalt innen årets utgang, strykes vedkommende som medlem.

ÅRSMØTE

§ 6
Årsmøte holdes hvert år, senest innen utgangen av mars påfølgende år. Årsmøtet kunngjøres i 1 av distriktets aviser. Det sendes skriftlig innkalling til medlemmene med minst 3 ukers varsel.

§ 7
Årsmøtet skal behandle følgende punkter:
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av tellekorps
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets beretning
Fastsetting av kontingent
Regnskap
Budsjett
Innkomne forslag
Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet holdes.

§ 8
På årsmøtet velges:

a) Styre, som består av 5 medlemmer. Leder velges særskilt på årsmøtet. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Det velges 2 varamedlemmer, som innkalles til styremøtene ved forfall blant styrets medlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år.
En (1) revisor som velges for 2 år.
b) Valgkomité, som skal bestå av 3 av foreningens medlemmer og velges for 2 år. Valgkomitéen velger selv leder.

§ 9
Saker som behandles på årsmøtet, avgjøres med vanlig flertall, såfremt ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet.

§ 10
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte med hensyn til tidsfrister og kunngjøring.

STYRETS FUNKSJONER

§ 11
Styret skal lede foreningen i samsvar med de vedtekter og formål som er fastsatt på årsmøtet.

§ 12
Styret velger komitéer av foreningens medlemmer til å ta seg av særskilte oppgaver, bla i forbindelse med utstillinger. Leder av utstillingskomitéen velges blant styrets medlemmer.

§ 13
Styret er beslutningsdyktig når leder og minst 2 (to) av styrets medlemmer og/eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 14
Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare tas på et årsmøte. Ved første gangs behandling kreves 2/3 flertall og at minst 1/2 parten av medlemmene er til stede. Foreningens aktiva skal i tilfelle oppløsning blir besluttet, gå til det formål som blir funnet mest tjenlig på oppløsningsmøtet.

§ 15
Foreningens vedtekter kan bare endres på et årsmøte. For vedtektsendringer kreves et flertall på 2/3 blant de medlemmer som er til stede.